O závlahových systémech

Co je AZS

Automatické závlahové systémy Hunter (AZS) pro zahrady, parky a sportovní plochy jsou dnes velmi rozšířené a naprosto běžné i v České republice. 

tryskaMezi jejich základní přednosti patří:

 • dosažení značných úspor vody díky rovnoměrné a cílené závlaze
 • minimalizace odparů vody při zálivce v nočních nebo ranních hodinách
 • šetrnější způsob zálivky trávy a rostlin a lepší využití vody
 • automatická závislost intenzity závlahy na srážkách
 • rychlá návratnost investičních nákladů
 • značná úspora času ve srovnání s ručním zaléváním
 • ochrana systému před odcizením (systém je trvale pod zemí)
 • nižší poškození trávníků (žádné hadice se nepovalují po zahradě)
 • velice snadná obsluha závlahy
 • možnost členění závlahy do sekcí s různými požadavky na závlahu
 • vytvoření velmi zajímavého vizuálního efektu a příjemného mikroklima
 • vyšší zhodnocení pozemku

Co tvoří závlahový systém Hunter?

Závlahový systém je tvořen uceleným souborem mnoha komponentů. Mezi základní prvky patří postřikovače různých typů a provedení, podzemní plastové trubní rozvody z polyetylénu, elektromagnetické ventily, elektrorozvody, ventilové šachty, ovládací jednotky, dešťové senzory, filtrační zařízení a celá řada dalších regulačních armatur a ostatního příslušenství. Pokud zdrojem vody není vodovod, potom je nezbytnou součástí závlahového systému i čerpadlo nebo čerpací stanice.

Kvalitní výsuvné postřikovače s podzemním pouzdrem a teleskopickým nadzemním výsuvníkem zajišťují při správném návrhu téměř dokonalou iluzi deště a velmi vyrovnanou vydatnost zálivky po celé ploše. V nabídce firmy IRIMON naleznete širokou škálu výsuvných postřikovačů rotačních, rozprašovacích s plastovým i nerezovým výsuvníkem nebo také nevýsuvné úderové postřikovače impact s plastovým nebo bronzovým tělem. Počty postřikovačů závlahových systémů na zahradách rodinných domů se pohybují řádově v několika desítkách, v parcích nebo na golfových hřištích to jsou pak často stovky nebo i tisíce. Při správném rozmístění postřikovačů, umožňujícím jejich vzájemné překrývaní při postřiku, lze snížit dobu zavlažování celé plochy často jen na několik desítek minut v jednom cyklu.

tryskaZávlaha trávníků postřikem se velmi často kombinuje s různými formami mikrozávlahy, uplatňující se především u keřové výsadby, výsadby květin či závlahy záhonů. Tato kombinace různých forem závlahy je běžná, neboť každá plocha má specifické nároky na množství a způsob dodávání vody. Toto je také jedním z hlavních důvodů, proč je celá zavlažovaná plocha vždy rozdělena do několika menších částí (sekcí) s odlišnými nároky na závlahu.

Rozdělení na jednotlivé sekce umožní dodávku vždy jen takového množství vláhy, které je zde potřebné. Nedochází tak ke zbytečnému plýtvání a ze spotřebované vody je využita doslova každá kapka. Rozčlenění zavlažované plochy na sekce je nutné i s ohledem na vydatnost zdroje, velikost čerpadla a dimenzi přívodního potrubí. Zavlažování celého pozemku najednou by tedy nebylo výhodné a ani ekonomické.

Neopomenutelnou součástí každého AZS je automatické ovládání. Závlaha probíhá zcela samočinně v  pravidelně se opakujících cyklech s rozdílnou požadovanou intenzitou, postupně ve všech částech zavlažovaných ploch. Chod závlahy je řízen ovládací jednotkou, jejíž aktivitu ovlivňuje množství srážek a doplňkově také působení větru. Nastane-li déšť nebo fouká-li velký vítr, průběh zavlažování je dočasně blokován. K návratu do běžného provozního režimu dojde až po určité době, kdy se dešťové srážky odpaří a vítr ustane. Díky jednotlivým čidlům tak dochází k přizpůsobení provozu závlahového systému aktuálnímu počasí. Závlahu je možné spustit kdykoliv i manuálně. Obsluha ovládací jednotky, zahrnující naprogramování a možnost občasného ručního spouštění, je pro uživatele zpravidla velmi jednoduchá.

Pro zahrady rodinných domů se běžně používají ovládací jednotky Hunter pro 2,4,6,9,12 a 15 sekcí. Pro větší zahrady a parky lze použít i jednotky větší, rozšiřitelné třeba až na 36 nebo 48 sekcí. Pro velké městské celky se potom používají systémy s centrálním řízením např. Hunter IMMS s několika sty či tisíci sekcemi. Použít lze i různé dekodérové systémy.

Životnost AZS závisí především na správném návrhu a instalaci zkušenou firmou, na čistotě vody a na zajištění zazimování a prvního jarního spouštění. Pak může být až desítky let.

Návrh závlahových systémů

Obecná pravidla návrhu

Správný návrh zavlažovacího systému je nejdůležitějším předpokladem pro správnou funkci každéhozávlahového systému. Ani sebelepší komponenty nezajistí dobrou závlahu, pokud systém není dobře navržen. Do vlastního návrhu závlahy se tedy raději nepouštějte sami, ale nechte si poradit od odborníků.

V první řadě je třeba získat co nejvíce informací o zavlažovaném pozemku a o zdroji vody pro závlahu. Po té můžeme přistoupit  k samotnému návrhu. Ten provádíme do plánku zavlažovaného pozemku, který je v měřítku a odpovídá skutečnosti.

Nejčastější chybou při návrhu rozmístění postřikovačů je nerespektování zásady dostatečného překrývání ploch sousedními postřikovači. Vždy je třeba dodržovat základní pravidlo, aby vzdálenost postřikovačů od sebe se rovnala jejich dostřiku, tím se docílí maximální rovnoměrnosti závlahy. Při rozmísťování postřikovačů na zavlažovaný pozemek umísťujeme postřikovače nejdříve do rohů pozemku, následně podél stran a nakonec, pokud je třeba, do středu pozemku. Pokud jsou na pozemku překážky, umisťujeme postřikovače od překážek na vzdálenost minimálně poloviny jejich dostřiku. Existují tři základní spony postřikovačů, které při návrhu podle možností využíváme - trojúhelníkový a čtvercový a liniový.

Výběr typů postřikovačů a trysek se odvíjí od délky dostřiku postřikovače a od vlastností zavlažované plochy. Na menší plochy, do 5,5 m dostřiku, navrhujeme rozprašovací postřikovače, na větší plochy postřikovače rotační. Postřikovače s rotační hlavicí MP ROTATOR jsou díky svému jemnému paprsku a nižší srážkové výšce vhodné na svažitý terén. Další výhodou je, že jejich jemný paprsek vody nepoškozuje volně stojící stromy a keře.

Po rozmístění postřikovačů na ploše se musí provést návrh rozdělení stejných nebo srovnatelných typů postřikovačů do sekcí. Spotřeba vody na sekci se zjistí součtem průtoků jednotlivými tryskami. Všechny sekce by měly mít stejnou nebo podobnou spotřebu vody, zvláště to platí u systému s čerpadlem.
Každá sekce má na začátku svůj uzávěr s elektrickým ovládáním - elektromagnetický ventil. Elektromagnetické ventily dvou až čtyř nejbližších sekcí se seskupují do ventilových šachtic v blízkosti těchto sekcí, ušetří se tak mnoho potrubí a výkopů. Šachtice se umisťují přímo do trávníku nebo do mulčovací kůry. Šachtice by neměly být umístěny na nejnižších místech pozemku, hrozilo by jejich časté zaplavení.

Navržená délka a dimenze potrubí musí zajišťovat, s ohledem na vzniklé ztráty a na kapacitu zdroje, dostatečný tlak pro provoz i na tom nejvzdálenějším postřikovači. Správnost návrhu je proto vždy třeba ověřit výpočtem.

Důležité je najít vhodné místo pro umístění ovládací jednotky, obvykle to bývá garáž nebo zahradní domek. Ovládací jednotka je pomocí kabelů CYKY propojena s jednotlivými elektromagnetickými ventily, hlavním elektromagnetickým ventilem v hlavní sestavě a se senzorem. Senzor by měl být umístěn na volném prostranství, kde bude přímo vystaven povětrnostním vlivům.

Jste-li majitel zahrady rodinného domu a máte zájem o zpracování návrhu závlahového systému, kontaktujte nás, a my Vám zdarma vypracujeme cenovou nabídku.