Popis závlahového systému fotbalového hřiště

16+8

Hřiště 16+8Automatický závlahový systém HUNTER s postřikovači I-25 Ultra (varianta 16 postřikovačů kolem hřiště + 8 postřikovačů I-25 Ultra v hřišti - zapojení 2 na sekci), navržený pro fotbalové hřiště 90-105 x 55-70 m umožňuje komfortní automatickou dodávku vláhy pro trávník s možností vysoké variability při zavlažování dílčích částí hřiště (zvlášť brankoviště, zvlášť rohy atd.). Tento systém je určen jak pro hřiště běžné, tak i nejvyšší kvality. Je rozumným kompromisem mezi kvalitou a cenou. Rozměry tohoto hřiště splňují kriteria UEFA i pro mezinárodní zápasy. Automatická závlaha zde umožňuje velmi vysokou rovnoměrnost zálivky, možnost zálivky v nočních či ranních hodinách (úspora vody, nedochází k teplotnímu šoku způsobenému rozdílem teplot závlahové vody a vzduchu a dále absenci či redukci osob zajišťujících ruční zálivku). Základem jsou prvky profesionálního systému HUNTER /USA/.

Zavlažování fotbalového hřiště je rozděleno do 12-ti samostatných sekcí (částí) s možností odlišného režimu závlahy.


Výhody této varianty:

 • Rovnoměrnost závlahy (při použití 8 středových postřikovačů ve 2 podélných středových osách) je nesrovnatelně vyšší než u závlahy hřiště se dvěma nebo třemi tryskami v jedné středové ose. Z hlediska současného trendu se systém 2 – 3 velkých postřikovačů uprostřed hrací plochy jeví jako zastaralý.
 • Navržené uspořádání postřikovačů do sekcí umožňuje použít trysky stejných parametrů pro všechny postřikovače na ploše, bez rozdílů nastavených výsečí.
 • Je zajištěn stejný poloměr dostřiku všech postřikovačů, lišit se bude pouze doba provozu na jednotlivých postřikovačích/sekcích. Postřikovače s půlkruhovou výsečí (sekce obsahující tyto postřikovače) budou pracovat 2 x déle než postřikovače s výsečí čtvrtkruhovou.
 • Možnost samostatné závlahy různě namáhaných částí hřiště, tzn. zvlášť prostoru brankoviště a rohů hřiště. Samostatně lze také v případě potřeby provozovat závlahu v jednotlivých brankovištích nezávisle na sobě podle aktuálního stavu hrací plochy.
 • Postřikovače I-25 Ultra jsou opatřeny pružným vyměnitelným pryžovým krytem bez trávníku o průměru pouze 5 cm.
 • Výsečové postřikovače I-25 Ultra jsou vybaveny kromě volitelné hlavní trysky také jednou rozprašovací tryskou. Vysokou rovnoměrnost a přesnost závlahy zajišťují tedy současně celkem 2 trysky v jednom postřikovači.
 • Použitím výsuvných rotačních postřikovačů HUNTER I-25 Ultra s plastovým výsuvníkem a vnitřním převodovým mechanismem GEAR DRIVE nedochází k problémům s padáním a zetlíváním trávy dovnitř pouzder, tak jako u velkých postřikovačů s úderovým mechanismem. Také není zapotřebí pod postřikovači I-25 Ultra vytvářet drenáže.
 • Zapouzdřený převodový mechanismus GEAR DRIVE umožňuje dosahovat konstantní rychlosti rotace všech postřikovačů I-25 Ultra i při změně velikosti trysky. Zapouzdřením převodového mechanismu se také snižuje riziko jeho poškození.
 • Závlaha probíhá v nočních hodinách, hřiště lze pak využívat celý den bez omezení.

Zdroj vody

Závlahový systém bývá obvykle připojen na čerpací stanici s jedním nebo více čerpadly, které zajišťují následující parametry tlaku a množství vody:

Požadované množství vody: Qmax = 13,0 m3/hod (3,6 l/s)
HDT tlak v postřikovačích Pprov = 0,55  MPa *
HDT tlak v místě čerpací stanice Pprov = 0,75 - 0,80 MPa *

* orientační hodnoty – v závislosti na umístění čerpací stanice a typech čerpadel

Hlavní sestava pro zavlažování společně s filtrační jednotkou je instalována nejčastěji v prostoru čerpací stanice. Parametry čerpadla a čerpací stanice jsou upřesňovány až po provedení přesného hydraulického výpočtu, s ohledem na polohu čerpací stanice, trubní systém a typ zdroje vody.

Při zapojení dvou postřikovačů na sekci je poloviční nárok na průtok než u zapojení čtyř postřikovačů na sekci. Požadovaný tlak je u obou variant stejný, 8 barů. Tato varianta je vhodná pro menší zdroj vody. Nevýhodou je, že se doba závlahy přibližně zdvojnásobuje.

Postřikovače

Zavlažování bude zajištěno výsuvnými postřikovači HUNTER Série I-25 Ultra (výsečové i kruhové nastavení s tryskou 25).

Navržené postřikovače mají tyto parametry:

I-25 Ultra

 • doporučený pracovní tlak 5,5 baru (tlakový rozsah od 2,8 bar do 6,9 bar)
 • spotřeba vody 1,77 l/s pro trysku 25 (trysky lze volit v rozsahu od 0,24 l/s do 1,99 l/s)
 • poloměr dostřiku 21 m pro trysku 25 (poloměr dostřiku může být dle zvolené trysky od 12,2 do 21,6 m)
 • kruhové i výsečové provedení v jednom modelu
 • úhel vzestupu paprsku vody 25°
 • vestavěný zpětný ventil ADV
 • výsečová paměť Quick Check Arc
 • k výměně trysek a k nastavení výseče je k dispozici montážní klíč
 • postřikovač je při seřizování snadno přístupný z vrchní části
 • všechny postřikovače jsou opatřeny ochranným snímatelným pryžovým krytem (průměr pouze 5 cm)
 • postřikovač je umístěn v plastovém ochranném pouzdře
 • vodomazný pohon se zapouzdřeným mechanismem

Celkem je navrženo 24 ks postřikovačů 16x I-25 Ultra

Trubní rozvody

Trubní vedení je složené z hlavního rozvodu, který je zokruhován kolem celého hřiště, a jednotlivých sekčních rozvodů, napojených na rozdělovače ve ventilových šachticích. Sekční rozvody zásobují při otevření svých elektromagnetických ventilů (signálem od ovládací jednotky) jednotlivé postřikovače na příslušné sekci. Pro trubní rozvody bude použito sendvičové potrubí z  polyethylenu o dimenzích PE 32 – 50 mm v tlakové řadě PN7,5(viz. výkres – potrubní vedení se šachticemi). Potrubí je spojováno mechanickými spojkami v tlakové řadě PN16.

Nezbytnou součástí hlavního řadu musí být kulový ventil pro připojení tlakového vzduchu, který slouží k zazimování.

Elektromagnetické ventily

Jsou použité elektromagnetické ventily PGV velikosti 6/4“, na které jsou napojeny vždy 2 postřikovače. V každé ventilové šachtici STANDARD jsou umístěny 2 ventily. Ventilové šachty budou umístěny pod povrchem terénu tak, že viditelné je pouze jejich víko, které je pro lepší splynutí s okolím provedeno v zelené barvě. Šachet je 6 a jsou umístěny mimo hrací plochu.

Ovládací jednotka, čidlo

Při této variantě řešení je závlahový systém ovládán rozšiřitelnou ovládací jednotkou HUNTER – PRO “C“ pro 12 sekcí. Jednotka je připojena na 230 V.

K jednotce bude připojeno čidlo atmosférických srážek MINI CLIK, které při dosažení předem stanoveného úhrnu srážek celý systém zablokuje. K opětovnému spuštění dojde automaticky opět po odparu těchto srážek.

Bilance spotřeby vody - režim závlahy

Okamžitá spotřeba vody:  3,6 l/s
Předpokládaná srážková výška (doporučená hodnota) :  28 mm/m2 týden
Spon postřikovačů    S max, S min :  22,6 m, 21 m
HDT na postřikovači :  5,5 bar
Celková spotřeba vody (28 mm /m2 týden) :  168 m3/ týden
  (pro plochu 100 x 60 m)

Frekvence a doba závlahy:

Cílem je udržet dostatečnou vlhkost půdy v zóně kořenového systému trav. Příliš častá závlaha malými dávkami není vhodná. Malé dávky (3 mm) aplikované na vyrostlý trávník nemohou být travami využity. Neproniknou do půdy, voda zůstane z velké části na listech a povrchu půdy a vypaří se. Navíc je těmito malými závlahovými dávkami podporováno vzcházení semen plevelů.

Při vzcházení trav nově založeného nebo dosetého porostu se zavlažuje častěji menšími dávkami, starší porosty se zavlažují méně často. Doporučená dávka je 12,5 mm dvakrát týdně, pro velmi kvalitní trávníky celých 28 mm jednou týdně. Provádí se také krátké pokropení před hrou a po ní za účelem regenerace trávníku a snížení tvrdosti hrací plochy.

Závlahový režim je také závislý na kapacitě vodního zdroje. Tam kde je zdrojem vody např. studna a retenční nádrž, bývá obvyklejší provádění závlahy častěji s menší dávkou, aby bylo možné zajistit kontinuální dopouštění nádrže, jejíž kapacita je často omezena nejvýše na několik m3.

Doba závlahy jednotlivých sekcí

(režim 3 x týdně)  : sekce 1,3,8 a 10 40 min
  sekce 2,4,5,7,9 a 12 20 min  
  sekce 6 a 11 10 min

Celková doba závlahy    -   5 hod

Pro režim 1x týdně jsou časy trojnásobné. Uvedené hodnoty délky závlahy jednotlivých sekcí jsou pouze orientační.

Dobu závlahy lze upravit pro jednotlivé sekce podle místních podmínek (vliv zastínění části hřiště tribunou → menší výpar → menší nárok na vodu) nebo lze procentuelně změnit celou dobu závlahy podle klimatických podmínek.    

Záruční podmínky

Při správném provozování systému, pravidelné údržbě a při provádění každoročního zazimování systému je životnost komponentů HUNTER odhadována i na několik desítek let. Obvykle daleko dříve je nutné přikročit k celkové rekonstrukci travnaté plochy z různých jiných důvodů (náhrada poškozeného trávníku, instalace vyhřívání, změna rozměrů hrací plochy apod.) Všechny komponenty HUNTER jsou neustále testovány v různých laboratořích a i to je důvod, proč firma HUNTER Industries poskytuje na své výrobky prodloužené záruky. Pro postřikovače I-25 Ultra je tato prodloužená výrobní záruka stanovena až na dobu 5-ti let.

Zazimování

Každý automatický zavlažovací systém je nutné před zimou vždy zazimovat pro zajištění funkčnosti a vysoké životnosti systému. Zazimování se obvykle provádí stlačeným vzduchem a technologie zazimování je známa každé autorizované instalační firmě. Termínem pro zazimování bývá obvykle konec října. Provedení každoročního zazimování je podmínkou pro poskytnutí všech záručních lhůt.

Pro zazimování fotbalových hřišť se používají kompresory s objemem vzduchu 120 – 250 m3/hod, s maximálním tlakem 8 – 12 barů. Potřebná hodnota pro profouknutí je však 3,5 – 4 bary. Pokud tuto hodnotu překročíte, hrozí poškození závlahových komponentů. Profouknutí je nejlépe provádět přes kulový ventil s přechodkou, která je součástí lamelového filtru Nejdříve je dobré propláchnout a profouknout samostatně hlavní rozvod, aby se pročistil a případné nečistoty se nedostaly dál do sekčních rozvodů.

12+18

Hřiště 12+18Automatický závlahový systém HUNTER s postřikovači I-25 Ultra (varianta 12 postřikovačů kolem hřiště + 18 postřikovačů I-25 Ultra v hřišti - zapojení 5 na sekci), navržený pro fotbalové hřiště 90-105 x 55-70 m umožňuje komfortní automatickou dodávku vláhy pro trávník. Automatická závlaha zde umožňuje velmi vysokou rovnoměrnost zálivky, možnost zálivky v nočních či ranních hodinách (úspora vody, nedochází k teplotnímu šoku způsobenému rozdílem teplot závlahové vody a vzduchu a dále absenci či redukci osob zajišťujících ruční zálivku). Základem jsou prvky profesionálního systému HUNTER /USA/.

Zavlažování fotbalového hřiště je rozděleno do 6-ti samostatných sekcí (částí) s možností odlišného režimu závlahy.


Výhody této varianty:

 • Rovnoměrnost závlahy (při použití 12 středových postřikovačů ve 3 podélných středových osách) je nesrovnatelně vyšší než u závlahy hřiště se dvěma nebo třemi tryskami v jedné středové ose. Z hlediska současného trendu se systém 2 – 3 velkých postřikovačů uprostřed hrací plochy jeví jako zastaralý.
 • Postřikovače I-25 Ultra jsou opatřeny pružným vyměnitelným pryžovým krytem bez trávníku o průměru pouze 5 cm.
 • Výsečové postřikovače I-25 Ultra jsou vybaveny kromě volitelné hlavní trysky také jednou rozprašovací tryskou. Vysokou rovnoměrnost a přesnost závlahy zajišťují tedy současně celkem 2 trysky v jednom postřikovači.
 • Použitím výsuvných rotačních postřikovačů HUNTER I-25 Ultra s plastovým výsuvníkem a vnitřním převodovým mechanismem GEAR DRIVE nedochází k problémům s padáním a zetlíváním trávy dovnitř pouzder, tak jako u velkých postřikovačů s úderovým mechanismem. Také není zapotřebí pod postřikovači I-25 Ultra vytvářet drenáže.
 • Zapouzdřený převodový mechanismus GEAR DRIVE umožňuje dosahovat konstantní rychlosti rotace všech postřikovačů I-25 Ultra i při změně velikosti trysky. Zapouzdřením převodového mechanismu se také snižuje riziko jeho poškození.
 • Závlaha probíhá v nočních hodinách, hřiště lze pak využívat celý den bez omezení.

Zdroj vody

Závlahový systém bývá obvykle připojen na čerpací stanici s jedním nebo více čerpadly, které zajišťují následující parametry tlaku a množství vody:

Požadované množství vody: Qmax = 15,0 m3/hod (4,16 l/s)
HDT tlak v postřikovačích Pprov = 0,55  MPa *
HDT tlak v místě čerpací stanice Pprov = 0,65 - 0,7 MPa *

* orientační hodnoty – v závislosti na umístění čerpací stanice a typech čerpadel

Hlavní sestava pro zavlažování společně s filtrační jednotkou je instalována nejčastěji v prostoru čerpací stanice. Parametry čerpadla a čerpací stanice jsou upřesňovány až po provedení přesného hydraulického výpočtu, s ohledem na polohu čerpací stanice, trubní systém a typ zdroje vody.

Postřikovač

Zavlažování bude zajištěno výsuvnými postřikovači HUNTER Série I-25 Ultra.

Navržené postřikovače mají tyto parametry:

I-25 Ultra

 • doporučený pracovní tlak 5,5 baru (tlakový rozsah od 2,8 bar do 6,9 bar)
 • spotřeba vody 1,77 l/s pro trysku 25 (trysky lze volit v rozsahu od 0,24 l/s do 1,99 l/s)
 • poloměr dostřiku 21 m pro trysku 25 (poloměr dostřiku může být dle zvolené trysky od 12,2 do 21,6 m)
 • kruhové i výsečové provedení v jednom modelu
 • úhel vzestupu paprsku vody 25°
 • vestavěný zpětný ventil ADV
 • výsečová paměť Quick Check Arc
 • k výměně trysek a k nastavení výseče je k dispozici montážní klíč
 • postřikovač je při seřizování snadno přístupný z vrchní části
 • všechny postřikovače jsou opatřeny ochranným snímatelným pryžovým krytem (průměr pouze 5 cm)
 • postřikovač je umístěn v plastovém ochranném pouzdře
 • vodomazný pohon se zapouzdřeným mechanismem

Celkem je navrženo 24, nebo 30 ks postřikovačů I-25 Ultra

Trubní rozvody

Trubní vedení je složené z hlavního rozvodu, který je veden po delší straně hřiště, a jednotlivých sekčních rozvodů, napojených na rozdělovače ve ventilových šachticích. Sekční rozvody zásobují při otevření svých elektromagnetických ventilů (signálem od ovládací jednotky) jednotlivé postřikovače na příslušné sekci. Pro trubní rozvody bude použito sendvičové potrubí z  polyethylenu o dimenzích PE 32 – 50 mm v tlakové řadě PN7,5(viz. výkres – potrubní vedení se šachticemi). Potrubí je spojováno mechanickými spojkami v tlakové řadě PN16.

Nezbytnou součástí hlavního řadu musí být kulový ventil s přechodkou pro připojení tlakového vzduchu, který slouží k zazimování.

Elektromagnetické ventily

Jsou použité elektromagnetické ventily PGV velikosti 2“, na které jsou napojeno vždy 4-5 postřikovačů. V každé ventilové šachtici STANDARD je umístěn jeden ventil. Ventilové šachty budou umístěny pod povrchem terénu tak, že viditelné je pouze jejich víko, které je pro lepší splynutí s okolím provedeno v zelené barvě. Šachet je 6 a jsou umístěny mimo hrací plochu.

Ovládací jednotka, čidlo

Při této variantě řešení je závlahový systém ovládán rozšiřitelnou ovládací jednotkou HUNTER – X-CORE pro 6 sekcí. Jednotka je připojena na 230 V.

K jednotce bude připojeno čidlo atmosférických srážek MINI CLIK, které při dosažení předem stanoveného úhrnu srážek celý systém zablokuje. K opětovnému spuštění dojde automaticky opět po odparu těchto srážek.

Bilance spotřeby vody – režim závlahy

Předpokládaná srážková výška (doporučená hodnota) :  28 mm/m2 týden
Spon postřikovačů    S max, S min :  18 m, 14 m
Okamžitá spotřeba vody :  4,1 l/s
HDT na postřikovači :  5,5 bar
Celková spotřeba vody (28 mm /m2 týden) :  168 m3/ týden
  (pro plochu 100 x 60 m)

Frekvence a doba závlahy:

Cílem je udržet dostatečnou vlhkost půdy v zóně kořenového systému trav. Příliš častá závlaha malými dávkami není vhodná. Malé dávky (3 mm) aplikované na vyrostlý trávník nemohou být travami využity. Neproniknou do půdy, voda zůstane z velké části na listech a povrchu půdy a vypaří se. Navíc je těmito malými závlahovými dávkami podporováno vzcházení semen plevelů.

Při vzcházení trav nově založeného nebo dosetého porostu se zavlažuje častěji menšími dávkami, starší porosty se zavlažují méně často. Doporučená dávka je 12,5 mm dvakrát týdně, pro velmi kvalitní trávníky celých 28 mm jednou týdně. Provádí se také krátké pokropení před hrou a po ní za účelem regenerace trávníku a snížení tvrdosti hrací plochy.

Závlahový režim je také závislý na kapacitě vodního zdroje. Tam kde je zdrojem vody např. studna a retenční nádrž, bývá obvyklejší provádění závlahy častěji s menší dávkou, aby bylo možné zajistit kontinuální dopouštění nádrže, jejíž kapacita je často omezena nejvýše na několik m3.

Celková doba závlahy    -   cca 2 hod

Dobu závlahy lze upravit pro jednotlivé sekce podle místních podmínek (vliv zastínění části hřiště tribunou → menší výpar → menší nárok na vodu) nebo lze procentuelně změnit celou dobu závlahy podle klimatických podmínek.    

Záruční podmínky

Při správném provozování systému, pravidelné údržbě a při provádění každoročního zazimování systému je životnost komponentů HUNTER odhadována i na několik desítek let. Obvykle daleko dříve je nutné přikročit k celkové rekonstrukci travnaté plochy z různých jiných důvodů (náhrada poškozeného trávníku, instalace vyhřívání, změna rozměrů hrací plochy apod.) Všechny komponenty HUNTER jsou neustále testovány v různých laboratořích a i to je důvod, proč firma HUNTER Industries poskytuje na své výrobky prodloužené záruky. Pro postřikovače I-25 Ultra je tato prodloužená výrobní záruka stanovena až na dobu 5-ti let.

Zazimování

Každý automatický zavlažovací systém je nutné před zimou vždy zazimovat pro zajištění funkčnosti a vysoké životnosti systému. Zazimování se obvykle provádí stlačeným vzduchem a technologie zazimování je známa každé autorizované instalační firmě. Termínem pro zazimování bývá obvykle konec října. Provedení každoročního zazimování je podmínkou pro poskytnutí všech záručních lhůt.

Pro zazimování fotbalových hřišť se používají kompresory s objemem vzduchu 120 – 250 m3/hod, s maximálním tlakem 8 – 12 barů. Potřebná hodnota pro profouknutí je však 3,5 – 4 bary. Pokud tuto hodnotu překročíte, hrozí poškození závlahových komponentů. Profouknutí je nejlépe provádět přes kulový ventil s přechodkou, která je součástí lamelového filtru Nejdříve je dobré propláchnout a profouknout samostatně hlavní rozvod, aby se pročistil a případné nečistoty se nedostaly dál do sekčních rozvodů.